Styret og AU

Styret: Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 2 og høyst 4 andre medlemmer i tillegg til 2 varamedlemmer. Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styret skal velges av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv. AU (Foreldreråd): Blant foreldrerådets medlemmer velges 4 personer som skal utgjøre foreldrerådets arbeidsutvalg (AU). Alle valg gjelder for to år, og de skal være skriftlige dersom noen ønsker det.

STYRET

Ida Andrea Dietrichson - Styrelede

Vegar Herik Fredly - Økonomiansvarlig 

Heidi Gutuen Lindqvist - Styremedlem/referent

Magnus Oledal - Styremedlem

Vara:

Karoline Løvsletten Smith

Cecilie Knoph

 

AU

Morten Westlie

Linn Grythe

Håvard Julsrud Hauge