Pedagogisk profil

Stilla barnehages visjon: "Sammen skaper vi muligheter til å være den beste utgaven av oss selv"

Barnehagen har to avdelinger, Nøtteliten med plass til 14 barn fra 1 til 4 år og Hompetitten med plass til 18 (19) barn fra 3 til 6 år. Uteområdet er felles, så vi er stort sett mye ute sammen.      

Vi har et stort uteområde som gir barna mulighet til å utfolde seg gjennom alle årstidene, med både akebakke, lekeapparater og sandkasser.

Barnehagen er foreldreeid, noe som fører til et ekstra stort engasjement hos foreldregruppen, og et nært og godt samarbeid mellom personalet og foreldre.

Voksenrollen er viktig for oss i Stilla. Vi er opptatt av å være lekende, undrende og engasjerte voksne som er tilstedeværende og aktivt med i barnas lek både ute og inne. Voksne i Stilla barnehage møter barna der de er, skaper gode relasjoner og en trygg hverdag med glede, trivsel og gode rollemodeller.

 

 

 

Personalet skal se barnet hver dag - lytte og vise forståelse for barnets følelser og meninger. Videre være sammen om opplevelser, erfaringer og utfordringer, samt gi barnet muligheter!

Årene i Stilla barnehage skal gi gode barndomsopplevelser og et best mulig grunnlag for veien videre. Målsetningen vår er at vi sammen skal skape en barnehagehverdag preget av trygghet, glede, mestring og opplevelse av egenverdi. Det krever at hvert enkelt barn blir møtt, respektert og anerkjent for den de er, der de er. Barna skal oppleve å bli tatt på alvor og kjenne at de er betydningsfulle og bra nok i seg selv. Barnehagen skal jf. rammeplanen legge til rette for demokratiforståelse, mangfold og gjensidig respekt, samt likestilling og likeverd. Videre skal barnehagen ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. I Stilla barnehage skal det derfor være et miljø preget av:

  • Trygghet – vi skaper gode betingelser
  • Inkludering og respekt – vi skaper tilhørighet til fellesskapet og gir det individuelle rom
  • Positivitet og engasjement – vi ser muligheter
  • Glede og mestring – vi skaper gode opplevelser