Stilla barnehage SA

Stilla Barnehage er en privat, foreldredrevet barnehage som ble etablert i 1988 med beliggenhet midt på Kjelsås i Oslo. Barnehagen er romslig og oversiktlig med to avdelinger med til sammen 38 plasser for barn i alderen 1-6 år. I Stilla er vi opptatt av å skape en god hverdag preget av trygghet, inkludering og respekt, positivitet og engasjement og sist, men ikke minst mestringsopplevelser. Barnehagen vil i barnehageåret 2022/2023 har «Vennskap og inkludering» som satsningsområde.

Barnehagens visjon og hovedmål

"Barna skal få alle muligheter til å være den beste utgaven av seg selv!"

Årene i Stilla barnehage skal gi barna gode barndomsopplevelser, og et best mulig grunnlag for veien videre. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes. Barnehagen har en forebyggende funksjon, og skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen skal legge til rette for demokratiforståelse, mangfold og gjensidig respekt, samt likestilling og likeverd. Det krever at hvert enkelt barn blir møtt, respektert og anerkjent for den de er. Barna skal oppleve å bli tatt på alvor og kjenne at de er betydningsfulle og bra nok som de er. Personalet og barna er sammen om opplevelser, erfaringer og utfordringer.